BEZOEKADRES

Stationsweg 5b
4811 AX Breda

Openingstijden

ma – vrij | 8:30 – 18:00
za – zo | gesloten

Boekhouder nodig?

076 521 93 20

BEZOEKADRES

Stationsweg 5b
4811 AX Breda

Openingstijden

ma – vrij | 8:30 – 18:00
za – zo | gesloten

Boekhouder nodig?

076 521 93 20

  1. Home
  2. Advies
  3. Ik ga starten

Advies

ik ga starten

Als je een onderneming start komen er veel vraagstukken voorbij. Eenmanszaak of BV? Samen met jou zetten we de plannen uit en nemen we de juiste keuzes voor de beste start.

Goed voorbereid van start

Ga je starten? Dan krijg je te maken met uiteenlopende uitdagingen. Er gelden verschillende regelingen en faciliteiten. Op deze pagina belichten wij vooral de fiscale aandachtspunten voor startende ondernemers.

Informatie inwinnen

Als je een eigen onderneming start, dan heb je behoefte aan informatie en advies. Voor een eerste oriëntatie kan de startende ondernemer terecht bij o.a.

Daarnaast geven gemeenten, provincies en banken vaak informatie voor starters.

Ondernemer voor de Inkomstenbelasting

Als je een onderneming start, is het van belang na te gaan of je fiscaal als ondernemer kan worden aangemerkt. Als jouw onderneming in eerste instantie wordt opgezet naast een (deeltijd)baan, kan de kwalificatie ondernemer voor de Inkomstenbelasting een probleem zijn. De status van ondernemer voor de Inkomstenbelasting brengt met zich mee dat er bepaalde aftrekposten kunnen gelden. Dit zijn de zogenaamde ondernemersfaciliteiten.

Aanmelden bij de Belastingdienst

Een ondernemer moet zich als zodanig aanmelden bij de Belastingdienst. Die aanmelding kan meteen worden geregeld bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Verliesverrekening

Het inkomen van een ondernemer kan vooral in de eerste jaren sterk wisselen. Als het inkomen door de ondernemersactiviteiten verlieslijdend is, kan dat negatieve inkomen worden verrekend met positieve inkomens uit andere jaren.

Middeling

Bij sterk wisselende inkomens kan de middelingsregeling soelaas bieden. Middeling is ook mogelijk met een jaar waarin nog geen sprake was van ondernemerschap. Echter moeten de jaren opeenvolgend zijn en nog niet eerder in middeling zijn betrokken.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een aftrekpost op de winst. Let bij overname van een bestaand onderneming op uitgesloten verplichtingen en bedrijfsmiddelen. Het is dus belangrijk de overnamesom te specificeren. Goodwill is van de aftrek uitgesloten, en dat geldt ook voor de voorraad, maar niet voor de machines en inventaris.

Willekeurig afschrijven

Voor starters gelden extra mogelijkheden voor willekeurige afschrijving. Bij de start van de onderneming kunnen ingebrachte zaken zoals gereedschap, vakliteratuur, auto e.d. voor de waarde in het economisch verkeer op de openingsbalans worden vermeld en vervolgens worden afgeschreven. Dat geldt ook voor zaken waarvan de aanschafkosten wellicht al in eerdere jaren als scholingskosten zijn aangemerkt. Voor inbreng van goederen uit privévermogen wordt geen investeringsaftrek verleend.

Van bijverdienste naar hoofinkomen

Als iemand ondernemer wordt door de uitbreiding van een werkzaamheid die voordien onder de categorie overig werk viel, gaat de overgang geruisloos. De berekening van het resultaat daaruit vond immers al plaats volgens de regels van de winstberekening. Daardoor kan de eindbalans van de overige werkzaamheden naadloos fungeren als beginbalans van de onderneming.

Urencriterium

Voor startende ondernemers geldt een soepeler urencriterium dan voor andere ondernemers. Zie urencriterium.

Urenadministratie

De ondernemer doet er verstandig aan vanaf het begin de uren bij te houden, ook de uren die worden besteed aan voorbereidingswerkzaamheden. Haalt de ondernemer in het eerste jaar de voor het urencriterium vereiste 1225 uur niet (bij een start in de loop van het jaar wordt niet herrekend naar jaarbasis!), dan krijgt hij de extra aftrek in zijn volgende drie jaar als ondernemer. Hij mist dan dus slechts de genomen zelfstandigenaftrek in het eerste jaar. Voor arbeidsongeschikte starters geldt gedurende drie jaar een extra aftrek die maximaal (in het eerste jaar) EUR 12 000 per jaar bedraagt.

Arbeidsongeschiktheid

Voor het risico van inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid moet de starter zich particulier verzekeren. Komt hij uit loondienst, dan kan hij die verzekering vaak eenvoudig afsluiten bij het UWV.

Voor ziektekosten geldt ook voor ondernemers de verplichte verzekering krachtens de Zvw.. Een ondernemer is niet verzekerd tegen werkloosheid.

Pensioenregeling

Was de starter werknemer, dan is het doorgaans mogelijk de pensioenopbouw bij het pensioenfonds nog tien jaar fiscaal aftrekbaar voort te zetten. Houd er wel rekening mee dat dan ook het zgn. werkgeversdeel van de premie zelf zal moeten worden opgebracht.

Denk verder aan een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering en verzekering van waardevolle inventaris en bedrijfsmiddelen.

Onderneming starten met een uitkering

Er zijn allerlei financiële regelingen om vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf te beginnen. Ook de sollicitatieplicht wordt dan voor een bepaalde periode opgeschort. Meer informatie kan worden gevonden bij het UWV of de Gemeente.

Aantrekken kapitaal

Als je als starter niet over voldoende eigen middelen beschikt om de onderneming te starten, kan je wellicht geld lenen van familie of vrienden. Pas ervoor op dat die leningen niet dusdanig soepele voorwaarden kennen dat zij zouden kunnen worden aangemerkt als onder de schenkbelasting vallende schenkingen.

Zorg voor een deugdelijke boekhouding van de startende onderneming. De administratie moet zeven jaar worden bewaard.

Administratie

Al ondernemer krijg je te maken met de bewaarplicht. Zorg ervoor dat je facturen en andere stukken worden bewaard in de originele vorm waarin zij werden ontvangen. Dit kan zowel op papier als digitaal zijn.

Zakelijke bankrekening

Het is aan te raden om aparte bankrekeningen te hebben voor de onderneming en voor privé. Er is dan beter zicht op de geldstromen.

Vergunningen

Denk bij de start van een onderneming ook aan verplichtingen als beroepseisen (diploma’s!) en het aandragen van vestigingsvergunningen, omgevingsvergunningen e.d.

Als de ondernemer een bedrijf aan huis start, ga dan na of gemeentelijke regels (bijv. het bestemmingsplan) dat toelaten. Kijk ook de hypotheekovereenkomst c.q. de huurovereenkomst daar op na.

Rechtsvorm

Krijgt de te starten onderneming een wat grotere omvang, dan is het oprichten van een bv te overwegen.

Houd er rekening mee dat een ondernemer onder plaatselijke belastingen en andere heffingen kan vallen. Gemeente, provincie en Kamer van Koophandel kunnen je daarover informeren.

Belasting vooruit betalen

Bedenk ook dat de starter (voorlopige) belastingaanslagen kan krijgen. Hij moet zo mogelijk geld daarvoor reserveren. Als de starter een onderneming begint terwijl hij een uitkering heeft, moet hij rekenen op verlaging of intrekking van de uitkering.

Behoefte aan een  vrijblijvend en kosteloos persoonlijk adviesgesprek? Neem dan contact met ons op en wij helpen je verder.