BEZOEKADRES

Stationsweg 5b
4811 AX Breda

Openingstijden

ma – vrij | 8:30 – 18:00
za – zo | gesloten

Boekhouder nodig?

076 521 93 20

BEZOEKADRES

Stationsweg 5b
4811 AX Breda

Openingstijden

ma – vrij | 8:30 – 18:00
za – zo | gesloten

Boekhouder nodig?

076 521 93 20

disclaimer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN VAN J.W.P.M. FIDDELERS EN J.B. FIDDELERS, ZAAKDOENDE TE 4813 GX BREDA AAN DE RITHSESTRAAT 30, EN HANDELENDE ONDER DE NAAM “FIDDELERS ADMINISTRATIE & BELASTINGADVISEURS”

Artikel 1: Algemeen

1.1

Deze algemene dienstverleningsvoorwaarden1 zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs te verrichten diensten voor administratieve en fiscale zaken, dan wel op aanbiedingen tot zulke overeenkomsten.

1.2

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden verstaan: Degene, die een overeenkomst met Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs aangaat tot het door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs doen verlenen van diensten voor administratieve en fiscale zaken, alsmede degene, die met Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.

1.3

Op van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden of bedingen, kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die voorwaarden of bedingen schriftelijk door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs zijn aanvaard.

1.4

De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

Artikel 2: Offertes

2.1

Indien Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs in een offerte een opgave doet van de kosten, welke zijn dienstverlening in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte wordt er van uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is/zijn.

2.2

Alle offertes geschieden exclusief omzetbelasting.

Artikel 3: Declaraties

3.1

Tenzij door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs schriftelijk anders is vermeld of aanvaard, declareert Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs de kosten van zijn dienstverlening periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door hem met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

3.2

Indien met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een uurtarief overeengekomen mocht zijn, dan geldt een redelijk en billijk uurtarief, dat door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs aan de hand van in de kring van beroepsgenoten gebruikelijke normen is vastgesteld.

3.3

Het uurtarief als bedoeld in 3.1 of 3.2 kan door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs te allen tijde worden gewijzigd. Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs doet van de wijziging van uurtarieven vooraf schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever. Het geldende uurtarief zal door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs steeds op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

3.4

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs kan zijn declaratie, zoals die op basis van bestede tijd tegen het bovenbedoelde uurtarief tot stand komt, verlagen indien aard en omvang van de verrichte diensten, of het belang van de door hem behartigde zaak daartoe aanleiding geven. Tot zodanige verlaging is Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs echter niet verplicht. Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs heeft steeds het recht zijn declaratie, zoals die op basis van bestede tijd tegen het bovenbedoelde uurtarief tot stand komt met maximaal 50% te verhogen, indien het spoedeisend karakter, het belang of de uitkomst van de door hem behartigde zaak daartoe aanleiding geven.

3.5

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is gehouden zijn declaratie te verlagen, indien ten gevolge van omstandigheden aan de zijde van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs de behartigde zaak meer tijd heeft gevergd dan zonder die omstandigheden het geval zou zijn geweest. Verlaging vindt plaats tot het bedrag dat Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs redelijkerwijs aan de opdrachtgever zou hebben gebracht, indien die omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan. Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is bevoegd zijn declaratie te verhogen, indien ten gevolge van bijzondere omstandigheden aan de zijde van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs de behartigde zaak minder tijd heeft gevergd dan zonder die bijzondere omstandigheden het geval zou zijn geweest. Verhoging vindt plaats tot maximaal het bedrag dat Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs redelijkerwijs aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht, indien die bijzondere omstandigheden zich niet zouden hebben voorgedaan.

3.6

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is steeds gerechtigd aan zijn opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen. Aldus in rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

3.7

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs zal zijn declaraties op eerste verzoek van de opdrachtgever specificeren naar de aard van de verleende diensten en desgewenst tevens naar de duur daarvan, naar de gehanteerde tarieven alsmede naar de toegepaste verlagingen of verhogingen van de declaraties.

3.8

Declaraties, correspondentie betreffende de betaling van declaraties alsmede door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs uitgebrachte schriftelijke adviezen, rapporten en andere uitkomsten van de werkzaamheden van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs zullen geacht worden de opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de opdrachtgever, dat door de opdrachtgever laatstelijk als zodanig aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is medegedeeld.

Artikel 4: Opdrachtgever

4.1

Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs verstrekte opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daardoor ontstane kosten op de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.2

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is gerechtigd om, indien dit tot een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen en de kosten van deze inschakeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs verplicht zich tot uitvoering van een opdracht volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening.

4.4

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs verplicht zich in het bijzonder tot geheimhouding van alle bijzonderheden, waarvan hij in verband met de uitvoering van een opdracht kennisneemt en waarvan het vertrouwelijke karakter hem is medegedeeld of uit de omstandigheden duidelijk had dienen te zijn. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in zoverre Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs op grond van een wettelijke verplichting gehouden mocht zijn de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

Artikel 5: Overmacht

5.1

Als overmacht aan de zijde van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs (waaronder is te verstaan: de niet aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst) gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren. Als overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs of op het kantoor van derden, die door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie door deze derden.

5.2

Overmacht geeft Fiddelers Administratie- en adviesbureau, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet, het recht de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. In dit geval zal de opdrachtgever steeds gerechtigd zijn de opdracht in te trekken. Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs kan ook de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.

5.3

Overmacht verplicht Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs niet tot betaling van schadevergoeding (hoe ook genaamd).

Artikel 6: Betaling

6.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs bevestigd, dient betaling van de declaratie van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs plaats te vinden binnen viertien dagen na dagtekening van de declaratie door storting of overmaking op de door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs op diens declaratie vermelde bankrekening, zonder aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.

6.2

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.

6.3

Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.

6.4

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs te maken in verband met de invordering van het Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs toekomende, worden door de opdrachtgever aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs integraal vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten, bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,00.

6.5

Een door de opdrachtgever aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.

6.6

Indien meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs opdracht hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, of indien door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs tegelijkertijd aan meerdere personen of rechtspersonen offerte is gedaan of tegelijkertijd een of meer opdrachten zijn bevestigd, zullen al deze opdrachtgevers, personen of rechtspersonen ten opzichte van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de diensten of werkzaamheden, waarvoor de opdracht, de offerte of de opdrachtbevestiging is gegeven of uitgebracht, als voor wat betreft later verrichte diensten of werkzaamheden.

6.7

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is steeds bevoegd betalingen die door hem van derden zijn ontvangen en voor de opdrachtgevers bestemd zijn, te doen strekken tot betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is.

Artikel 7: Retentierecht en opschortingsrecht

7.1

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs verschuldigde, heeft Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs het recht aan hem door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van de werkzaamheden van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

7.2

In het in 7.1 bedoelde geval, zal Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs eveneens gerechtigd zijn, zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, totdat integrale betaling van het aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

Artikel 8: Klachten

8.1

Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs verrichte werkzaamheden, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.2

Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van het feit of van de feiten waarover de opdrachtgever wil klagen kennis heeft genomen, of van het feit of de feiten redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.

8.3

Indien de klacht van een opdrachtgever gerechtvaardigd is, heeft Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs het recht om, naar zijn keuze de door hem opgestelde declaratie te verlagen, dan wel de uitkomsten van zijn dienstverlening kosteloos te verbeteren.

Artikel 9: Beperking aansprakelijkheid

9.1

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs zal voor de vergoeding van door zijn toedoen door de opdrachtgever geleden schade in geen geval aansprakelijk zijn indien de door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs gevraagde en voor de juiste uitvoering van de opdracht benodigde gegevens door de opdrachtgever te laat zijn of worden aangeleverd.

9.2

Onder schade als in 9.1 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1

De door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs komen uitsluitend aan Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs toe.

10.2

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

Artikel 11: Opslag van informatie

11.1

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

11.2

Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in 11.1 bedoelde informatie of bescheiden.

11.3

Onder schade als in 11.2 bedoeld zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 12: Geschillen

12.1

Alle geschillen tussen Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs en zijn opdrachtgever, zullen bij uitsluiting van ieder ander, worden beslecht door de te Breda bevoegde burgerlijke rechter.

12.2

Op de overeenkomst tussen Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs en zijn opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13: Wijzigingen

13.1

Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

13.2

Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs de gewijzigde algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de opdrachtgever van de wijziging van de

Algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft kennisgegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.

13.3

Indien een opdrachtgever tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs die voor waarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden van toepassing waren.

Artikel 14: consumenten

14.1

Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de bepalingen als vervat in 8.1 en 12.1 niet van toepassing zijn.

14.2

In het in 14.1 bedoelde geval zal de opdrachtgever gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien Fiddelers Administratie & Belastingadviseurs gebruik maakt van zijn bevoegdheid als bedoeld in 5.2 om in geval van overmacht de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.